+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 12:37

تقدیر و سپاس الف پیشـگفتار ب فصل اول بخش اول : مقدمه 1 بخش دوم : واژه شناسی 4 بخش سوم : تاریخچه 6 فصل دوم بخش اول : مواد اولیه ساخت قلمدان 10 بخش دوم : کاغذ و کاغذ گری 13 فصل سوم ساخت قلمدان 18 بخش اول : شیوه های سنتی ساخت قلمدان 19 بخش دوم : ساخت و سازهای ابتکاری 26 فصل چهارم تزئینات قلمدان 34 بخش اول : مراحل قبل از نقش آفرینی 36 الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی) 36 ب- رنگ و رنگ سازی 41 بخش دوم : مراحل نقش آفرینی 48 انواع تزئین 50 شیوه های دیگر تزئین 73 بخش سوم : استادان مزین ساز 76 بخش چهارم : مراحل بعد از نقش آفرینی 83 بخش پنجم : بازسازی و تعمیر قلمدان 88 فصل پنجم تصاویر 93 حسن ختام 101 فهرست منابع 103


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان شیوه های ساخت و تزئین قلمدان ۱۰۳ ص