+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 01:04

پایانامه با موضوع بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادیدانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است. جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ نگرش دینی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، کهنگرش دینی را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد .

نگرش نظامی از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است . نگرش مذهبی ایستاری معطوف به امور مقدس است . که در دو بعد دینی شناسی و دین باوری تعریف می شود . که در آن فرد با توجه به قدرت معنوی ، قدرت دنیوی را تقدیس و تعدیل می کند و به او گوشزد می نماید که سلسله مراتب استعدادها در قبال سلسله مراتب شایستگیهای اخلاقی و دینی چیزی نیست . دینداری همراه است با مجموعه ای از اعتقادات و محوری ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت خداوند است . دینداری عبارتست از میزان علاقه و احترام افراد به دین. همان گونه که بدن و جسم انسان دچار بیماری می شود ، ممکن است دینداری انسان دچار آسیب گردد.

روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات :

روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی است و چون متغیرها غیر قابل دستکاری هستند (ویژگی) از روش غیر آزمایشی و از روش همبستگی استفاده می‌کنیم.

جامعه آماری:

جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است، که شامل 440 نفر می‌شوند.

نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری:

نمونه آماری در این تحقیق، شامل 105 نفر است که از طریق فرمول حجم نمونه بدست آمده است.

تعیین حجم نمونه :

جامعه آماری محدود در سطح اطمینان 95% به صورت زیر محاسبه گردید.

روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. بدین صورت که 100 نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند را به صورت تصادفی انتخاب کرده و پرسشنامه‌هایی که تهیه شده است را برای ارزیابی در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا پاسخ‌های خود را ارائه دهند. سپس آنها را جمع‌آوری کرده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

ابزارهای گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش همانطور که گفته شد برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده می‌شود که شامل 2 پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی است و اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.


خرید و دانلود پایانامه با موضوع بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان