+ سجاد چهارشنبه 7 مهر 1395 02:20

فصل اول:اهداف و تعاریف

 

فصل دوم:الزامات،تعین توابع حفاظتی و خط مشی تنظیمات رله

-حفاظت خط انتقال(رله دیستانس،رله های ولتاژی)

-حفاظت باس بار

-حفاظت کلید قدرت

-حفاظت ترانسفورماتور قدرت

-حفاظت راکتور شنت

-حفاظت بانک خازنی

 

فصل سوم:سیستم تله پروتکشن


خرید و دانلود نظام نامه سیستم رله و حفاظت شبکه انتقال برق ایران