+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:50

بخش کشاورزی در جهان، بزرگترین مصرف کنندهی آب میباشد. میانگین مصرف جهانی و میزان آب تخصیصیافته برای کشاورزی، 07 درصد از مصرف کل منابع آبی است. امروزه شرایط جدید منابع و مصارف آب، شیوههای نو در برنامهریزی منابع آب را طلب میکند . در این راستا مفاهیم و شاخصهای متعددی، توسعهیافته یا در حال توسعه است که از جملهی آن میتوان به آب مجازی اشاره کرد . هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیرگذاری مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت برای بالابردن راندمان این حوضهها و تاثیرگذاری آن بر تجارت آب مجازی و روابط میان کشورها میباشد. در این راستا به بررسی مفاهیم جدید آب در تبادلات و تجارت جهانی و تبعات عدم مدیریت صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخته شده است. آنچه از تحقیقات و نتایج بدست آمده دریافت میشود موید این مطلب است که در آیندهای نه چندان دور یکی از معیارهای اصلی ردهبندی کشورها در توسعهی جهانی، مدیریت و سیاستگذاریهای کلان در زمینهی آب مجازی در کشاورزی است و سوءمدیریت کشورها در این زمینه عواقبی جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.بخش کشاورزی در جهان، بزرگترین مصرف کنندهی آب میباشد. میانگین مصرف جهانی و میزان آب تخصیصیافته برای کشاورزی، 07 درصد از مصرف کل منابع آبی است. امروزه شرایط جدید منابع و مصارف آب، شیوههای نو در برنامهریزی منابع آب را طلب میکند . در این راستا مفاهیم و شاخصهای متعددی، توسعهیافته یا در حال توسعه است که از جملهی آن میتوان به آب مجازی اشاره کرد . هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیرگذاری مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت برای بالابردن راندمان این حوضهها و تاثیرگذاری آن بر تجارت آب مجازی و روابط میان کشورها میباشد. در این راستا به بررسی مفاهیم جدید آب در تبادلات و تجارت جهانی و تبعات عدم مدیریت صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخته شده است. آنچه از تحقیقات و نتایج بدست آمده دریافت میشود موید این مطلب است که در آیندهای نه چندان دور یکی از معیارهای اصلی ردهبندی کشورها در توسعهی جهانی، مدیریت و سیاستگذاریهای کلان در زمینهی آب مجازی در کشاورزی است و سوءمدیریت کشورها در این زمینه عواقبی جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.


خرید و دانلود مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی