+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 11:32

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 100

 

 

 

 

فصل اول : آشنایی کلی با شهرداری

نمودار سازمانی شهرداری1

پیشگفتار2

مقدمه تاریخچه3

شرح وظایف شهردار4

مدیر اداری مالی5

نمونه وظایف و مسئولیتها6

مسئول خدمات اداری مالی7

وظایف و مسئولیتها7

مسئول خدمات مالی8

شهر سازی : عملکرد9

خدمات شهری10

وظایف و مسئولیت11

کارشناس روابط عمومی12

نمونه وظایف و مسئولیتها12

فصل دوم : امور مالی شهرداری

چارت امور مالی14

امور مالی15

بخشی از آیین نامه ی مالی شهرداری15

بودجه16

درآمد ها17

لیست حقوق و دستمزد18

روشهای کنترل : چرخه ی حقوق و دستمزد19

حسابدار23

وظایف و مسئولیتها23

وظایف مسئولیتهای : کارپرداز24

مبادله ی حسابداری25

فصل سوم : فعالیتهای تخصصی

بستانکاران26

صورت مغایرتها27

تابلو درآمد ها27

هزینه های عمرانی (پیمانکار)29

صورت وضعیت پیمانکاران29

علی الحساب پرداختی29

سپرده : (یا استرداد موقت )30

اصلاح بودجه31

تنخواه گردان (کارپرداز)34

صورت جلسه تحویل چک34

مناقصه39

کارشناس روابط عمومی39

نمونه وظایف و مسئولیتها40

چرخه ی فروش درآمد ها و دریافت ها41

ارسال کالا/ ارائه خدمات43

صدورصورت حساب44


خرید و دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد