+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:04

57+20 صفحه

موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا( در سیستم مدار بسته )

 

ظرفیت : هشتاد تن در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور

 

سرمایه گذاری کـل: 8/1332 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 8/142 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1190 میلیون ریال

 

دورة بازگشـت سرمایه: 21 ماه

 

میزان اشتغال زایی : هشت نفـر


خرید و دانلود پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا