+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 11:34

کتابچه 704 واژه و کلمه رایج در مدیریت – رشته مدیریت

21 صفحه pdf

این کتابچه که مجموعه ای است از ۷۰۴ واژه و کلمه مرتبط با مفاهیم مدیریتی و رشته دانشگاهی مدیریت به صورت انگلیسی – فارسی نگارش یافته است. نویسنده مهمترین واژگان کاربری مدیریتی را همراه با معانی فارسی آنها گردآوری کرده است. این کتابچه جهت دانشجویان و کسانی که مرتبط با علوم مدیریتی هستند می تواند بسیار مفید باشد.

 


خرید و دانلود کتابچه 704 واژه و کلمه رایج در مدیریت – رشته مدیریت