+ سجاد سه‌شنبه 6 مهر 1395 12:11

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 4 تجزیه و تحلیل داده ها 5 سؤالات ارائه شده در تحقیق 13 پاسخ به سؤالات ارائه شده 14 جامعه و نمونه 15 روش جمع آوری داده ها 16 اهداف تحقیق 17 ضرورت انجام تحقیق 18 تجزیه و تحلیل داده ها برای تشکیل جدول فراوانی 19 نمودار میله ای برای آمار فوت شدگان سالهای 80 الی 85 ایوان 20 عنوان صفحه تجزیه و تحلیل داده ها برای سن زنان 21 تشکیل نمودار میله ای برای سن زنان 22 تعیین میانگین – میانه و مد برای سن زنان 23 تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن زنان 24 تجزیه و تحلیل داده ها برای سن مردان 25 تشکیل نمودار میله ای برای سن مردان 26 تعیین میانگین – میانه و مد برای سن مردان 27 تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن مردان 28 ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 29 فهرست منابع و مآخذ 30 مقدمه فلسفه به تفسیرهای مختلفی از مرگ انجامیده است : 1ـ گروهی که انسان را همان بدن مادی معرفی می کند . هر شخصی انسان را مساوی با بدن واحد می دانند . 2ـ نزد کسانی که انسان را مرکب از روح و بدن می دانند . مرگ از نظر روایات : الله یَتوفی إلانفس حین مَوتها و ألتی لم تَمت فی مَنامها فَیمسک التی قَضی علیها الموتَ وَ یُرسِل الاخُری إلی أجلٍ مُسمی إنَُ فی ذَلک لَاَیاتُ لِقومٍ یَتَفکرُون ( آیه 42 سوره زمر ) : خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی می گیرد و روحی را که در موقع خواش نموده است ، قض می کند پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد و آن دیگر را تا هنگام معین ( به سوی زندگی دنیا ) باز پس می فرستد .


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان پروژه آماری مرگ و میر ۳۰ ص